Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při nákupu zboží v internetovém obchodě na jeho webové adrese (dále také pouze „e-shop“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny dle právního řádu České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 Kupující je oprávněn prodávajícího kontaktovat písemně na adrese jeho sídla (viz. uvedené níže), případně telefonicky nebo emailem, kdy kontaktní údaje prodávajícího jsou k dispozici na webových stránkách prodávajícího.

 Informace o označení zboží a služeb, jejich ceny nebo způsob jejího určení či výpočtu včetně všech daní a poplatků, o způsobu platby a dodání zboží nebo služeb a nákladů na dodaní jsou uvedeny na adrese.

  

Vymezení jednotlivých pojmů

 

Prodávajícím je společnost Zdeněk Urbánek, se sídlem Papírenská 260, 76311 Želechovice nad Dřevnicí, IČO: 64411419. (dále jen „prodávající“). Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo mu poskytuje služby.

 

Spotřebitelská smlouva je smlouva, kde na jedné straně vystupuje jako smluvní strana fyzická osoba spotřebitel.

 

Kupující spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále také pouze „kupující nebo spotřebitel“).

 

Kupující podnikatel, je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a je podnikatelem ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále také pouze „kupující“).

  

Uzavření kupní smlouvy

 

Kupní smlouva je uzavřena tak, že kupující přijme návrh k uzavření smlouvy na jeho webové adrese tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do tzv. košíku a odešle prodávajícímu závaznou objednávku. Do doby než kupující závazně odešle objednávku, má právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky prodávajícímu. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím určený email. Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Stornovat objednávku lze na základě podmínek uvedených níže. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Po odeslání objednávky je prodávající povinen dodat kupujícímu objednané zboží nebo služby, ledaže v době odeslání objednávky byly vyčerpány zásoby nebo prodávající ztratil schopnost plnit. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím uložena a archivována po dobu nejméně 2 let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

  

Sdělení prodávajícího před uzavřením smlouvy

 

Prodávající sděluje, že:

 

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek poskytovatele této služby kupujícímu), prodávající si neúčtuje žádné další poplatky,

 

b) podle volby kupujícího v objednávce je možné kupní cenu včetně dopravy uhradit před odesláním zboží, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího č. 511763018/2700 , nebo na dobírku při převzetí zboží anebo při osobním odběru v prodejně prodávajícího na adrese: Zdeněk Urbánek, Papírenská 260, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí.

 

c) prodávající prostřednictvím e-shopu neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění,

 

d) ceny zboží jsou na e-shopu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně případných dalších poplatků stanovených zákonem; náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody jejich dopravy, dle poskytovatele dopravy a dále dle způsobu úhrady ceny zboží nebo služeb,

 

e) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit (není-li dál  uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o 

 

kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž takovéto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího. Formulář pro odstoupení od smlouvy je uveřejněn na stránkách prodávajícího.

 

f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 

o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,

o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby,

o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

g) v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady na vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

 

h) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

 

i) v případě, že spotřebitel není spokojen, může se písemně obrátit se stížností obrátit na prodávajícího; spotřebitel má možnost se obrátit se stížností také na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je v současné  době s ohledem na povahu poskytovaného zboží a služeb Česká obchodní inspekce.

  

Souhlas s obchodními podmínkami

 

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se důkladně seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující před vlastním vytvořením objednávky dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou kupujícímu přístupné na stránkách internetového obchodu prodávajícího i bez předchozího přihlášení či registrace.

 

 Objednávka a storno objednávky

 

Objednávku lze také vytvořit a odeslat prostřednictvím uživatelského rozhraní internetového obchodu na základě registrace kupujícího. Údaje uvedené kupujícím při registraci jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup uživatelského účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Prodávají je oprávněn zrušit uživatelský účet, pokud kupující uživatelský účet déle než 3 měsíce nevyužívá či poruší podmínky povinnosti mu vyplývající z kupní smlouvy včetně těchto obchodních podmínek.

 

Objednávku může kupující stornovat prostřednictvím prodávajícího telefonicky nebo e-mailem na zveřejněných telefonních číslech a emailové adrese uvedených v sekci Kontakty na webových stránkách prodávajícího. Registrovaní zákazníci mohou objednávku stornovat po přihlášení do uživatelského rozhraní obchodu. Objednávku, která již byla prodávajícím potvrzena emailem  nebo zboží již bylo předáno přepravci, nelze stornovat.

 

Prodávající není povinen objednané zboží kupujícímu dodat v případě, že po odeslání objednávky kupujícím dojde k vyčerpání zásob či ke ztrátě schopnosti prodávajícího plnit. V takovém případě kupní smlouva zaniká, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak (zejména na jiném termínu dodání objednaného zboží nebo služby pro případ, že prodávající bude schopen zásoby v přiměřené lhůtě doplnit u svého dodavatele).

 

Kupující bere na vědomí, že skladová dostupnost, zobrazená u zboží, je pouze informativní a váže se k zobrazenému datu a hodině poslední aktualizace stavu zásob. Stav zboží „k dispozici nebo skladem“ vyjadřuje, že v okamžiku aktualizace stavu zásob je na skladě alespoň jeden kus (nebo jiná množstevní jednotka) zboží. V případě, že po odeslání objednávky došlo k vyčerpání zásob a zboží není skladem, informuje prodávající kupujícího o této skutečnosti a uplatní se postup viz. předchozí odstavec.

 

Pokud je u zboží zobrazen stav „obvyklá dostupnost“, vyjadřuje tento údaj obvyklý termín, v jakém je prodávající schopen zajistit zboží z vlastní výroby nebo od dodavatele na svůj sklad po objednání zboží kupujícím. V případě, že po odeslání objednávky došlo k vyčerpání zásob rovněž u dodavatele, informuje prodávající kupujícího o této skutečnosti a uplatní se opět postup viz výše.

 

Kupující není oprávněn odeslat objednávku s dodatkem nebo odchylkou, která mění tyto obchodní podmínky nebo podmínky nabídky (např. požadavek na jinou barvu zboží). V takovém případně závazná objednávka nevznikne.

 

Maximální počet objednání jednoho typu zboží nesmí překročil počet pěti kusů pro jednoho odběratele. Při překročení limitu řešíme objednávky individuálně. 

 

Smlouva mezi prodejcem (BUFO Zlín spol s r.o.) a zákazníkem vzniká v okamžiku, kdy zákazník zašle svou objednávku. Obě strany jsou touto smlouvou  vázány a zákazník je povinen si zboží převzít (neuplatní-li například 14 denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy). Pokud si zákazník zboží nepřevezme, ocitá se v prodlení věřitele a podle §522 obč.z. je povinen uhradit náklady, které vznikly (tedy poštovné, balné a práce s balením). Takto vzniklé náklady je možné  vymáhat i soudně. V případě nepřevzetí zásilky (platí pouze pro zásilky na DOBÍRKU!) bude zákazníkovi účtován poplatek 200 Kč. V případě neuhrazení tohoto poplatku může být účtován úrok z prodlení platby faktury (faktura za poplatek) 0,5% za každý den prodlení.

 

Doprava a převzetí zboží

 

Cena přepravy je závislá na druhu zboží, zvoleném způsobu doručení a celkové ceně objednávky. Cena za způsob platby je závislá na volbě příslušného způsobu platby. Po zvolení kombinace přepravy a způsobu platby v „nákupním košíku“ je cena přepravy a způsobu platby po České republice přehledně zobrazena a je možné se s ní seznámit ještě před vlastním odesláním objednávky. Cena a podmínky případné přepravy do zahraničí je vždy řešena na základě individuální nabídky přepravy dle druhu zboží a zvolené destinace. Doprava zdarma nad 3.000 nelze uplatnit na zboží více jak dvou stejných kusů.

 

Doručované zásilky doporučuje prodávající pečlivě zkontrolovat před vlastním převzetím. V případě poškození vnějšího obalu zásilky je kupující oprávněn zásilku nepřebírat nebo provést podrobný zápis o poškození obalu za přítomnosti a s podpisem přepravce. V každém případě je kupující o reklamaci poškození vnějšího obalu vyrozumět vždy písemně prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů.

 

Při případné reklamaci poškozené zásilky, ke které došlo během přepravy, je zohledňována skutečnost, zda zásilka byla převzata s výhradami nebo bez výhrad. Prodávající nese odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky.

  

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy a následky odstoupení

 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

 

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

 

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

Písemné odstoupení od smlouvy je nutné zaslat prodávajícímu na adresu - Zdeněk Urbánek, Papírenská 260, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí.

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

 

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

 

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není prodávající povinen mu vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že mu zboží odeslal.

 

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  

Vybraná ustanovení o odstoupení od smlouvy v ostatních případech

 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

 

a)      došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

 

b)     použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

 

c)      nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

 

d)     prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu to, co ještě vrátit může, a poskytne prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

Neoznámil-li kupující prodávajícímu vadu věci včas, nemá právo odstoupit od smlouvy.

 

Doporučení prodávajícího: Zásilku se zbožím zasílaným v rámci odstoupení od smlouvy doporučujeme pojistit. Zásilku nezasílejte na dobírku - dobírkové zásilky nebudou převzaty.

  

Nároky z vadného plnění, reklamace

 

Za vadné plnění je považován nedostatek stanovených vlastností zboží pouze v době převzetí (odpovědnost za jakost při převzetí), byť se vada projeví později. Předpokladem uplatnění odpovědnosti za vady je její včasné vytknutí prodávajícímu („bez zbytečného odkladu“), a to nejpozději do dvou let od převzetí. Toto neplatí u spotřebního zboží.

 

Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

 

odstranění vady dodáním nové věci nebo chybějící části (výměna věci),

nebo odstranění vady opravou věci ,

nebo přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

nebo odstoupení od smlouvy,

Z možností uvedených v odst. 2 si kupující může sám zvolit, změnit volbu však může jen se souhlasem prodávajícího; kupující je však povinen oznámit volbu prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu poté.

 

V případě, že prodávající neodstraní vady v přiměřené (nebo dohodnuté) lhůtě nebo pokud prodávající oznámí kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující přistoupit k požadavku na slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 

Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

 

odstranění vady

nebo přiměřenou slevu z kupní ceny

Pokud nebude vada v případě nepodstatného porušení smlouvy odstraněna, může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

 

V případě prodeje zboží a služeb spotřebiteli odpovídá prodejce opět za to, že zboží není vadné v době jeho převzetí (odpovědnost za jakost při převzetí). Lhůta pro vytknutí vady činí opět maximálně 2 roky od převzetí zboží, ale v případě, že spotřebitel vytkne vadu nejpozději do 6 měsíců od převzetí zboží se má za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebitel je dále oprávněn uplatnit nejen právo z vady, kterou měla věc při převzetí, ale také z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 12 měsíců od jeho převzetí.

 

V případě prodeje zboží spotřebiteli může při uplatnění nároků z vad zboží spotřebitel požadovat:

opravu věci nebo výměnu věci (spotřebitel si může zvolit),

není-li možná oprava nebo výměna věci může od smlouvy odstoupit,

v případě, že spotřebitel od smlouvy neodstoupil nebo neuplatnil právo na dodání nové věci, má nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě uplatnění vad při prodeji zboží spotřebiteli, je prodávající povinen i nadále vyřídit reklamaci a současně o způsobu vyřízení reklamace informovat spotřebitele ve lhůtě 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

Je-li kupujícím osoba, která není spotřebitelem, poskytuje prodávající záruku za vady, které se vyskytnou po převzetí zboří a které zboží nemělo při převzetí, následovně: na 6 měsíců u zboží se zárukou 12 měsíců a 12 měsíců u nového zboží se zárukou 24 měsíců.Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

 

Záruka se nevztahuje na tyto vady zboží:

způsobené neodbornou montáží nebo neodborným používáním v rozporu s dodaným návodem k použití,

způsobené mechanickým poškozením nebo opotřebením,

na přirozené stárnutí povrchové úpravy a změnu vzhledu,

způsobené živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem),

na škody vzniklé špatnou nebo nesprávnou údržbou,

na poškození vyvolané vnějšími příčinami (např. poškrábání atd.).

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

  

Ochrana osobních údajů

Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů společnosti Zdeněk Urbánek s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde ZÁKAZNÍK v následujícím textu. ZÁKAZNÍK tímto potvrzuje, že se s těmito informacemi upravujícími pravidla ochrany a zpracování osobních údajů seznámil.

K vyřízení vašich objednávek potřebujeme znát některá vaše osobní data, jako je jméno, adresa, telefon, případně e-mailová adresa. Vážíme si vaší důvěry, chráníme vaše data před zneužitím a neposkytujeme je třetím stranám, s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí některých údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou k úspěšnému doručení zboží.

V souvislosti s novými požadavky na bezpečné ověření plateb pomocí platebních karet se nově odesílají do platební brány GP WebPay toto zákaznické údaje:

  • Jméno a příjmení (Name)
  • E-mailová adresa (Email address)
  • Domácí telefonní číslo (Home phone number)
  • Číslo mobilního telefonu (Mobile phone number)
  • Fakturační adresa (Billing address)
  • Dodací adresa (Shipping address)

Data zákazníků uchováváme za účelem vyřizování objednávek a vyššího komfortu při opakovaných nákupech. Zákazník si sám během registrace a následně kdykoliv po přihlášení registrovaného zákazníka do e-shopu může zvolit, zda od nás chce odebírat e-maily s informacemi o novinkách a akcích a zároveň může kontrolovat a upravovat svá data.

V případě, že chcete, aby vaše osobní údaje byly z naší databáze zcela odstraněny, můžete nám zaslat váš požadavek na naší emailovou adresu (viz. sekce Kontakty). Vaše osobní údaje budou neprodleně odstraněny z naší databáze. V případě další objednávky pak můžete nakupovat buď jako neregistrovaný zákazník nebo se můžete znovu zaregistrovat.

 

V tomto textu naleznete mnoho užitečných informací. Když Vám něco nebude jasné, zavolejte nám na náš telefon 777 887 505 od 9:00 – 16:00 hod nebo nám napište naši pracovníci jsou kdykoli připraveni Vás informovat a poradit při výběru. Přejeme si, aby se Vám u nás nakupovalo dobře a abychom Vás přesvědčili o tom, že jsme Váš solidní obchodní partner.

Nasledujte nás na Facebooku